وظایف دیوان عالی کشور چیست؟

وظایف دیوان عالی کشور چیست؟
امتیاز مطلب: ٩١%
91

در نظام حقوقی ايران همانند بیشتر کشورها دیوان عالی کشور در رأس تشكيلات قضایی قرار دارد و قانون اساسی برای آن شأن و منزلت خاصی مقرر داشته و نظارت بر اجرای صحيح ‌قانون ‌در دادگاه‌ها و ايجاد وحدت ‌رویه‌ی قضایی را ازجمله‌ صلاحیت‌های ذاتی آن قرار داده است.
دیوان عالی کشور یکی از مهم‌ترین نهادها در سیستم قضایی کشور و عالی‌ترین مرجع قضایی در ایران است که مطابق با اصل ۱۶۱ قانون اساسی کشور به‌منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه‌ی قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود براساس ضوابطی که رئیس قوه‌ی قضاییه تعیین می‌کند، تشکیل شده است.

دیوان عالی کشور از دو بخش شعب و دادسرای دیوان تشکیل شده است که در ادامه به بیان توضیحاتی در این خصوص می‌پردازیم.


مقاله مرتبط: اعاده دادرسی چیست و در چه شرایطی امکان‌پذیر است؟

شعب دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور در تهران مستقر است اما درصورتی‌که رئیس قوه‌ی قضاییه لازم بداند می‌تواند در شهرستان نیز به تشکیل شعبی از دیوان مبادرت نماید. تعداد شعب دیوان به تعداد نیاز خواهد بود. در حال حاضر در کشور ۵۲ شعبه‌ی دیوان وجود دارد که علاوه بر تهران، شعبی نیز در استان قم قرار دارد. تهران به‌عنوان مقر اصلی با ۴۵ شعبه، بیشترین تعداد شعب دیوان عالی کشور را داراست. هر شعبه‌ی دیوان دارای سه عضو است که یکی از آنها رئیس شعبه و دو تن دیگر مستشاران شعبه هستند و به تعداد لازم عضوِ معاون دارد که می‌توانند وظایف مستشار یا رئیس را بر عهده بگیرند. حق انشای رأی با رئیس و مستشار است. رئیس شعبه‌ی اول، رئیس دیوان عالی کشور است که مطابق با اصل ۱۶۲ قانون اساسی ایران باید مجتهد، عادل و آگاه به امور قضایی باشد و رئیس قوه‌ی قضاییه او را برای مدت ۵ سال با مشورت قضات دیوان عالی کشور انتخاب می‌کند.

دادسرای دیوان عالی کشور

در معیت دیوان عالی کشور دادسرای کل کشور وجود دارد که ریاست آن بر عهده‌ی دادستان کل کشور است که بنا بر اصل ۱۶۲ قانون اساسی باید مجتهد، عادل و آگاه به امور قضایی باشد و رئیس قوه‌ی قضاییه او را برای مدت ۵ سال با مشورت قضات دیوان عالی کشور انتخاب می‌کند.

دادسرای کل، علاوه بر دادستان کل کشور از تعدادی معاون و دادیار تشکیل شده که تحت نظارت ایشان به انجام برخی وظایف مبادرت می‌نمایند. دادسرای کل، یک مدیر دفتر و تعدادی کارمند اداری دارد که انجام امور اداری را برعهده دارند.

وظایف دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور

مطابق با اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین وظایف دیوان عالی کشور به شرح زیر است:

۱. نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم

یکی از وظایف دیوان عالی کشور که شاید بتوان گفت مهم‌ترین وظیفه‌ی دیوان نیز محسوب می‌شود نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم است که از طریق نقض و ابرام آرای صادره از دادگاه‌ها انجام می‌شود. (ابرام به معنای تأیید رأی صادرشده از دادگاه است.)

در توضیح باید بگوییم که یکی از طرق شکایت از آرای صادره توسط دادگاه‌ها فرجام‌خواهی است. رسیدگی دیوان عالی کشور نیز رسیدگی فرجامی نام دارد. در مرحله‌ی فرجام، دیوان عالی کشور وارد ماهیت دعوا نمی‌شود (رسیدگی ماهوی یعنی مجددا پرونده مورد رسیدگی و قضاوت قرار بگیرد و رأی صادر شود) و صرفا رسیدگی شکلی می‌نماید؛ یعنی به تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی می‌پردازد؛ بنابراین دیوان عالی کشور پرونده را مجددا بررسی ماهیتی نمی‌کند، درنهایت یا رأی مورد اعتراض را تأیید (ابرام) می‌کند یا آن را نقض می‌کند و چنانچه نقض کرد چون صلاحیت رسیدگی به ماهیت پرونده را ندارد و مجددا پرونده مورد قضاوت دیوان قرار نمی‌گیرد، پرونده را برای رسیدگی مجدد و صادر کردن رأی مناسب به دادگاه پایین‌تر ارجاع می‌دهد. همچنین اگر رسیدگی دادگاه را از نظر تحقیقات ناقص تشخیص بدهند، رأی را نقض و پرونده را جهت تکمیل تحقیقات و صدور رأی مجدد به همان دادگاه صادرکننده‌ی رأی قبلی اعاده می‌دهند. شعب دیوان عالی کشور به‌نوبت به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند، مگر در مواردی که به‌موجب قانون رسیدگی خارج از نوبت مقرر باشد یا در جرایمی که به تشخیص رئیس دیوان عالی کشور موجب جریحه‌دار شدن احساسات عمومی‌ شود و رسیدگی خارج از نوبت ضرورت داشته باشد.

(رسیدگی خارج از نوبت بدان معناست که قاضی دادگاه بدون توجه به دفترِ تعیینِ اوقاتِ رسیدگی به پرونده‌ها وقتی نزدیک‌تر برای رسیدگی تعیین کند، هدف قانونگذار در این موارد ضرورت رسیدگی سریع‌تر به این پرونده‌ها خارج از نوبت عادی پرونده‌های دیگر است. به بیان ساده جلسه‌ی خارج از نوبت نزدیک‌تر از وقتی است که در دفتر تعیین اوقات دادگاه برای جلسات عادی تعیین شده است.)

رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور بدون احضار طرفین دعوا یا وکلای آنان انجام می‌شود، مگر آنکه شعبه‌ی رسیدگی‌کننده حضور آنان را لازم بداند.

۲. ایجاد وحدت رویه‌ی قضایی

قضات دادگاه‌ها كه مسئوليت سنگين داوری و صدور حکم راجع به اختلافات اشخاص و دعاوی آنها بر عهده‌ی آنان گذارده شده مکلف‌اند حكم هر دعوا را بر اساس قوانين مدون صادر کنند؛ ولی مواردی پیش می‌آید كه متن قانون صراحت ندارد و بايد با تفسير قانون، حكم قضيه را از آن استنباط كرد. در چنین مواردی گاه از يك قانون تفسیرهای مختلف می‌شود كه نتيجه‌‌ی آن صدور آرای مختلف در موارد مشابه است. برای جلوگیری از اين امر قانونگذار مقرر داشته هيئت عمومی ‌دیوان عالی کشور در باب تفسير درست قانون اظهارنظر کند. هيئت عمومی ‌نيز در اين موارد به‌طور مجرد، یعنی بدون توجه به اوضاع و احوال دعوای خاصی نظر خود را اعلام می‌کند و رأی اكثريت هيئت عمومی ‌در حکم قانون و اعتبار آن کلی و دائمی است و جز با قانون قابل تغيير نيست.

ماده‌ی ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص مقرر نموده است: هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط متفاوت از قوانین، آرای مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور مکلف‌اند نظر هيئت عمومی دیوان عالی کشور را به‌منظور ایجاد وحدت رویه‌ی قضایی درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها یا دادستان‌ها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هيئت عمومی دیوان عالی کشور را درباره‌ی موضوع درخواست کنند. هيئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون او و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده‌ی او و حداقل سه‌چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بی‌اثر است. درصورتی‌که رأی، اجرا نشده یا در حال اجرا باشد و مطابق رأی وحدت رویه‌ی هيئت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکوم‌علیه باشد رأی هيئت عمومی نسبت به آرای مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.

۳. حل اختلاف در صلاحیت و تعیین مرجع صالح

درصورتی‌که دادگاه رسیدگی‌کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه صالح ارسال می‌کند. در این صورت ۲ فرض وجود دارد: ممکن است این دادگاه خود را صالح به رسیدگی بداند و اقدام به رسیدگی نماید، یا اینکه ادعای عدم صلاحیت دادگاه اولی را نپذیرد و همچنان معتقد باشد که همان دادگاه باید به رسیدگی اقدام می‌نمود. در این صورت اختلاف در صلاحیت پیش می‌آید. برای مثال دادگاه عمومی اصفهان در رسیدگی به یک پرونده خود را صالح نمی‌داند و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را برای رسیدگی به دادگاه انقلاب تبریز می‌فرستد. حال اگر دادگاه انقلاب تبریز خود را صالح بداند که مشکلی پیش نمی‌آید و باید رسیدگی کند اما اگر خود را صالح نداند بلکه همان دادگاه عمومی اصفهان را صالح به رسیدگی بداند در این صورت اختلاف در صلاحیت محقق شده و پرونده باید به مرجع حل اختلاف ارسال شود. دیوان عالی کشور در کنار دادگاه تجدیدنظر استان، حل اختلاف در صلاحیت را در موارد معینی برعهده دارند. چنانچه اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های دو حوزه‌ی قضایی از دو استان مختلف باشد دیوان عالی کشور حل اختلاف می‌کند و همچنین حل اختلاف بین دادگاه‌های مختلف از یک استان نیز با دیوان عالی کشور است. مثلا حل اختلاف بین دادگاه نظامی و انقلاب تهران با دیوان عالی کشور است.

تعیین مرجع صالح وظیفه‌ی دیگر دیوان عالی کشور است. این احتمال وجود دارد که دادگاه‌های انقلاب، نظامی یا عمومی در رسیدگی به دعوایی که در آنجا مطرح شده با اعتقاد به اینکه مرجعی غیر دادگستری (مثلا اداره‌ی ثبت یا کمیسیون ماده‌ی صد شهرداری) صلاحیت دارد از خود نفی صلاحیت کنند. در این صورت از ارسال مستقیم پرونده به این مراجع منع شده‌اند. بلکه پرونده را باید برای تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال کنند تا دیوان با بررسی‌های خود، مرجع صالح را تعیین و پرونده را به آن مرجع ارسال کند.

۴. رسیدگی به تخلفات رئیس‌جمهور

بر اساس بند ۱۰ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی یکی از وظایف و اختیارات مقام معظم رهبری عزل رئیس‌جمهور است. عزل رئیس‌جمهور توسط عالی‌ترین مقام کشور در صورتی امکان‌پذیر است که مصالح کشور ایجاب نموده و علاوه بر آن دیوان عالی کشور او را به تخلف از وظایف قانونی محکوم کرده باشد.

خالی از لطف نیست که بدانید مطابق با اصل ۱۴۰ قانون اساسی رسیدگی به اتهام رئیس‌جمهور و معاونان وی در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود.

۵. تجویز اعاده‌ی دادرسی نسبت به احکام کیفری

درخواست اعاده‌ی دادرسی نسبت به احکام کیفری در حال باید به دیوان عالی کشور تقدیم شود. این مرجع بعد از احراز منطبق بودن موضوع درخواست با یکی از بندهای ماده‌ی ۴۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری با تجویز اعاده‌ی دادرسی رسیدگی مجدد را به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده‌ی حکم قطعی ارجاع می‌دهد و در غیر این صورت قرارِ رد اعاده‌ی دادرسی را صادر می‌کند. دیوان عالی کشور غير از پذيرش يا رد درخواست اعاده‌ی دادرسی اقدام ديگری انجام نمی‌دهد.

(مراد از دادگاه هم‌عرض، دادگاه صالح دیگری از نوع دادگاه صادرکننده‌ی حکم است، مثلاً اگر رأی از دادگاه کیفری ۲ مجتمع ولیعصر تهران صادرشده باشد بعد از تجویز اعاده‌ی دادرسی دیوان پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه کیفری ۲ مجتمع شهید مطهری تهران ارجاع می‌دهد.)

۶. موافقت با احاله‌ی پرونده‌ی کیفری

احاله به معنای محول نمودن رسیدگی به یک پرونده از یک دادگاه به دادگاه دیگر برای آسان‌تر شدن رسیدگی است. برای مثال چنانچه محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به‌نحوی‌که دادگاهِ دیگر به علت نزدیک بودن به محل وقوع جرم آسان‌تر بتواند رسیدگی کند احاله صورت می‌گیرد.

در چنین مواردی چنانچه پرونده از حوزه‌ی قضایی یک استان به استان دیگر احاله شود باید با تقاضای دادستان یا رئیس حوزه‌ی قضایی مبدأ و موافقت دیوان عالی کشور صورت پذیرد.

هم‌چنین به‌منظور حفظ نظم و امنیت عمومی بنا به پیشنهاد رئیس قوه‌ی قضاییه یا دادستان کل کشور و تجویز دیوان عالی کشور رسیدگی به حوزه‌ی قضایی دیگر احاله می‌شود.

تهیه شده در: chetor.com

برچسب‌ها:
مهوش اسحاقی کارشناس ارشد حقوق خصوصی و کارآموز وکالت

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه‌ها (26)

 1. profile-placeholder محمد گفت:

  با سلام ، احتراما ، میتوانم برای دو پرونده مالی که خواهان بانک بوده ( یکی در شورای حل اختلاف و دیگری در دادگاه بدوی حقوقی ) که محکوم شده ام و در هر دو پرونده بدلایلی نتوانستم به دادگاه تجدیدنظر مراجعه نمایم
  ایا برای اعاده دادرسی میتوانم به دیوان عالی دادخواست بفرستم
  خواهشمندم راهنمایی فرمایند با تشکر

  1. مهوش اسحاقی مهوش اسحاقی گفت:

   سلام
   مرجع رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی دیوان عالی کشور نیست، بلکه دادگاه صادرکننده ی حکم قطعی است، دیوان رسیدگی ماهوی نمی کند و صرفا مرجع درخواست فرجام طبق شرایط قانونی است.

   1. profile-placeholder محمد گفت:

    با سلام و تشکر از جانبعالی :
    بنابراین میتوانم درخواست رسیدگی مجدد از دیوان داشته باشم ، با توجه به موارد قانونی مثلا بدست اوردن دلیل و مدارک مثبته که در حین رسیدگی ممکن نبوده است و یا اینکه حکم صادره با قوانین شرع در تضاد میباشد با تشکر

 2. profile-placeholder محمد گفت:

  با سلام و تشکر از مطالب حقوقی مفیدتان ،
  یک سئوال داشتم در صورت امکان پاسخ فرمایند
  شخصی که دادخواست اعسارش مورد تایید قرار گیرد و قاضی حکم به تقسیط محکوم به صادر نموده باشد ، ایا با وجود معسر بودن ، خسارت تاخیر تادیه را باید بپردازد یا خیر؟
  موضوع ، نظریه شماره ۲۰۶۸/۹۲/۷ مورخ ۹۲/۱۰/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قشائیه پرونده ۱۵۹۰-۶۲-۹۲
  ایضاء ش . پرونده ۴۲۶-۶۲-۹۳ و نظریه شماره ۷۳۶/۹۳/۷ مورخ ۹۳/۳/۳۱ با تشکر

  1. مهوش اسحاقی مهوش اسحاقی گفت:

   سلام، ممنون از لطف شما
   توجه داشته باشید که نظریات مشورتی برای دادگاه ها لازم الاتباع نیست، بنابراین هرچند طبق نظریه مشورتی فوق با اثبات اعسار معسر از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف است اما مکنن است در عمل و در رویه قضایی قضات شعب مختلف نظر دیگری داشته باشند.

 3. profile-placeholder علی صفر همه خانی گفت:

  دادستان معززم.من درسال ۸۷،حق شاکی برابر حکم قطعی دادگاه دادم ورصایت محضریش گرفتم پرونده مختومه شد اما حالا بعد از ده سال مجددا شکایتم نموده وقاصی برخلاف بند۶ماده۸۴مدنی مرا محکوم مجدد زپرداخت نموده است واز ارسال پرونده بتجدید نظر خودداری نموده ودستور مدیر کل جهت اعاده دادرسی بدیوانعالی کشور هم رد نموده وبه اجرا گداشت من هم جانبازی هفتاد درصدم توانا وویلچر نشین توانایب امدن تهران ندارم خواهان ارسال پرونده به جهت اعاده دادرسی بدیوانعالی کشورم

 4. profile-placeholder سجاد کاظمی گفت:

  با سلام
  یک سوال داشتم این است که پرونده های قدیمی را از بین میبرند ؟

  1. مهوش اسحاقی مهوش اسحاقی گفت:

   سلام
   بعد از گذشتن چندین سال بله

 5. profile-placeholder محمد رضا مرادیان گفت:

  سلام وخسته نباشید خانم اسحاقی
  تولد دخترم بود که مامورین نیروی انتظامی اومدن و کل خانواده رو با وجود اینکه میدونستن جشن تولد خانوادگی بوده و اشتباه میکنن و گزارش اشتباه گرفتن همه رو بازداشت کردن و به دادگاه بردن و برای خانم بنده که تالار رو کرایه کرده بود وثیقه ۱۰۰ میلیونی بریدن و همینطور دارن ادامه میدن خواهشا راهنمایی کنید خانم اسحاقی

  1. مهوش اسحاقی مهوش اسحاقی گفت:

   سلام، اطلاعات ارئه شده ناقصه شاید به دلیل محدودیت در بیان تمام حقیقت، لطفا حضورا با یک وکیل مشورت کنید.
   موفق باشید

 6. profile-placeholder محمد رضا مرادیان گفت:

  سلام وخسته نباشید خانم اسحاقی
  تولد دخترم بود که مامورین میروی انتظامی اومدن و کل خانواده رو با وجود اینکه میدونستن اشتباه میکنن و گزارش اشتباه گرفتن همه رو بازداشت کردن و به دادگاه بردن و برای خانم بنده که تالار رو کرایه کرده بود وثیقه ۱۰۰ میلیونی بریدن و همینطور دارن ادامه میدن خواهشا راهنمایی کنید خانم اسحاقی

 7. profile-placeholder شهریارملکی گفت:

  سلام خانم اسحاقی دونفرازهم شکایت کردیم زوجیت هم فعلا برقراره البته زندگی اصلا واردنشدیم حال ایشون دردادگاه شهرشون اشناقوی داشتن ورای اوردن ودرهمون دادگاه پرونده من که حتی پلیس فتا هم تاییدکرده بود پیامکهای تلگرامی من رو قاضی رد کرد ودرپرونده خانم بمن دوسال حبس داده که ۱۸ ماه اون تعلیق وشش ماه حبس تعذیر وجالب اینجاست تجدید نظرهم همین رای روتاییدکرده ..حالا هفت روزگذشته میخوام ببینم چقدرزمان میبره اجرا بره ومن چقدروقت دارم اعاده دادرسی کنم وایا اگراعاده دادرسی کنم باتوجه به اینکه کارمند هستم و۱۸ سال سابقه وبایه بچه ۵ ساله احتمالش هست دیوان رای روبشکنه وایا شما برام اینکارووکالتشو قبول میکنید .دانشجوی دکتری هم هستم ابروبچه .کاراین رای مثل اعدامه برام ایا میشه رای موقت بگیرم تا اجرانشه ..میخوام دست بچموبگیرم برم یه شهردیگه فرارکنم یعنی ..خواهش میکنم کمکم کنید

  1. مهوش اسحاقی مهوش اسحاقی گفت:

   سلام و درود
   در اعاده دادرسی حتما باید حکم قطعیت یافته باشد و تحت شرایطی امکان اعاده دادرسی وجود دارد، در واقع در هر پرونده ای اعاده دادرسی پذیرفته نمی شود.

 8. profile-placeholder ياسين گفت:

  سلام خانم اسحاقي وقت شما بخير ، سپاسگزارم بابت مطالب و مقالات خوب حقوقي شما .. بنده چند سال قبل متاسفانه بازي خوردم و بدون زندگي مشترك همسرم درخواست طلاق و مهريه و نفقه داد. اهل سنت هستيم. مهريه ايشون قسط بندي شد . نفقه ايشون رد شد چون زندگي مشترك نداشته ( البته كيفري ) . و درخواست طلاق ايشون بعلت عسر و حرج! هم در دادگاه اول راي به نفع ايشون صادر شد ( در دادنامه نوشته شده بود بعلت سوابق كيفري خوانده ! ) در حالي كه هيچ گونه سابقه كيفري نداشتم و فقط هر ماه خانم محترمم بنده رو بعلت هاي واهي روانه دادگاه ميكرد و همه پرونده ها مختومه ميشد ( حدود ۲۰ پرونده برام درست كرد !!! ) اصلا موضوع بنده خيلي پر درد و مفصل هستش و ميترسم زياد بشه .. زودتر حرف اصلي رو بزنم بهتره .. اعتراض زدم و در دادگاه تجديدنظر راي به نفع من تغيير پيدا كرد. خانمم و وكيلشون پرونده رو فرستادن ديوانعالي كشور… ديوان حكم داده ( در سايت ، هنوز نامه نرسيده شهرمون ) كه راي مورد اعتراض خانمم ابرام شد! ( از يه نفر پرسيدم گفت يعني به نفع من حكم صادر كردن درسته؟!
  و حالا سوال اصليم اينجاست خانم اسحاقي بزرگوار كه
  وقتي چنين حكمي داده ديوان و پرونده برگرده شهرمون.. اقدام ديگه اي كه ممكنه خانمم و وكيلش بكنه چيه؟
  آيا دوباره ميتونه درخواست طلاق بده ؟ براي بار دوم يه پرونده ديگه درست كنه؟
  آيا ميتونه همون پرونده اولي رو دوباره در جريان بندازه؟
  يه نكته هم اينه كه باز هم از من شكايت كيفري كردن بعلت افترا !!
  و چند ماه ديگه دادگاه دارم .. آيا اگر براي مثال من محكوم بشم
  باز ميتونه از اون استفاده كنه و كارشو پيش ببره؟
  سپاسگزارم از شما

  1. مهوش اسحاقی مهوش اسحاقی گفت:

   سلام و سپاس از لطف شما

   بله ابرام رای، یعنی تایید رای صادره از دادگاه تجدیدنظر استان، بنابراین اگر رای بدوی در دادگاه تجدیدنظر استان نقض شده باشد و با فرجام خواهی همسر شما پرونده به دیوان عالی کشور برود و در دیوان رای ابرام شود، این رای به تفع شماست.

   سوال دوم، با ابرام رای در دیوان عالی، رای نهایی شده و قابلیت اعتراض مجدد و به طریق اولی قابلیت رسیدگی مجدد به همان پرونده وجود نخواهد شد، زیرا دارای اعتبار امر قضاوت شده است، یعنی محاکم ایران به پرونده ای که دارای اصحاب دعوای واحد، سبب واحد و موضوع واحد است دوبار رسیدگی نمی کنند، بزای درک بهتر مطلب می توانید عنوان اعتبار امر قضاوت شده را سرچ کنید.
   و در نهایت توصیه من به شما این است که با یک وکیل حتما مشاوره داشته باشید و اسناد و مدارک خود و احکام دادگاه و دادسرا را نشان دهید تا بهتر راهنمایی شوید.
   موفق باشید.

   1. profile-placeholder ياسين گفت:

    يك دنيا سپاس .. هميشه خوش خبر باشيد (:
    چشم حتما اين كار رو ميكنم.. شب آرام

    1. مهوش اسحاقی مهوش اسحاقی گفت:

     موفق باشید دوست عزیز

 9. profile-placeholder مصی گفت:

  مطلب خوب بود .. چن نفر برام پاپوش دوختن و بیگناه به ٧ سال زندان محکوم شدم .. حتی دیوان هم اونو تایید کرد . دس به دامان مولا علی شدم .. اون بهترین قاضی و دیوان هست .. برام خبر اوردن شاکی تو تصادف کشته شده .. اونی که برام پاپوش دوخته بود . جنازه ش بحدی سوخته بود که به زور شناسایی ش کردن … شب قدر است و یادی کنیم از دلهای شکسته و حزین .. اللهم عجل عواقب امورنا خیر ..

  1. مهوش اسحاقی مهوش اسحاقی گفت:

   سلام
   سپاس از لطف شما
   انشاالله که مشکلاتتان حل شود

 10. profile-placeholder حقانی گفت:

  نسبت به رای دادگاه اعترض دارم ومیخواهم از طریق دیوان پیگیری شود

 11. profile-placeholder عيسي گفت:

  سلام دوست عزيز مقاله خوبي نوشتي . مرسي

  1. مهوش اسحاقی مهوش اسحاقی گفت:

   سلام، سپاس از لطف شما

 12. profile-placeholder سعید گفت:

  بنام خدا.باسلام درودوتشکر اززحمتهای مدیریت واعضای این مجموعه-باعرض پوزش میخواستم بپرسم چرا درخواستهای فرجام خواهی یاتجویزاعاده دادرسی که به دیوانعالی عالی بصورت پستی ارسال میشه جواب نمیدهند‌‌ آیابدون بررسی بایگانی میشه حتی عودت هم داده نمیشه وفرستنده ازفرجام تقاضایش مطلع نمیشه. باتشکر

  1. مهوش اسحاقی مهوش اسحاقی گفت:

   درود بر شما
   درخواست اعاده دادرسی در امور کیفری به دیوان عالی کشور تقدیم میشود اما نیازمند رعایت تشریفات رسیدگی از جمله ابطال تمبر و پرداخت هزینه دادرسی است، بنابراین صرف ارسال پستی درخواست برای دیوان تکلیف رسیدگی ایجاد نمی کند و درخواست باید حضوری ثبت شود.
   در مورد فرجام خواهی نیز به همین شکل عمل میشود، مضافا بر اینکه فرجام خواهی با تقدیم دادخواست به دادگاه صادرکننده رای به عمل می آید که این دادگاه ممکن است دادگاه بدوی یا تجدیدنظر باشد، که این دادگاه ها بعد از تکمیل پرونده نسبت به ارسال آن به دیوان عالی اقدام می کنند. پس ارسال مستقیم درخواست آن هم به شکل پستی به دیوان عملا بی فایده است.

   1. profile-placeholder سعید گفت:

    بنام خدا.باسلام و درود بی پایان،بی نهایت سپاسگزارم،تنهاگواه وشاهدناظربراعمال ما خداوندمتعاله.باتمهیدات کامل نسبت به پست وارسال تقاضای فرجامی یااعاده دادرسی اقدام نمودیم درسالهای گذشته:۱-تمامی اوراق رابرابراصل نموده وتمبر۵۰۰و ۱۰۰۰تومانی مطابق آیین نامه ابطال وضمیمه دادخواست گردید۲-باعلم به هزینه های فرجامی۵/۵%ارزش افزوده در دعاوی مال وغیرمالی طبق بخشنامه رییس قوه قضاییه ودرمورداعاده دادرسی مبلغ۵۰هزارتومان ابطال تمبروضمیمه گردیده وحتی حداقل تعدادی تمبر۵۰۰و۱۰۰۰و۵۰۰۰تومانی بعلاوه الصاقیهاداخل پوشه وپاکت مخصوص پست قرار داده ومبادرت به ارسال پستی نموده ایم۳-جهت اطمینان خاطروتکمیل وبی نقص نمودن یکسری اضافی نیز به پیوست ارسال گردیده.صد تأسف هیچ ترتیب اثری داده نشد.ضمناًشعبه دادگاه بدوی وتجدیدنظر اکثراً از پذیرش تقاضای فرجامی وارسال آن استنکاف می ورزند،عارض میشوند رأی قطعی شده،مگر فرجام خواهی یااعاده دادرسی شامل آرای قطعی نمیشود،جای تآسف دارد این عرایض به نوعی درددل بوده ومی باشد،عذرخواهی میکنم شرمنده مزاحم اوقات شریف عالیه شدم،درپایان ضمن تشکر وقدردانی از لطف وعنایتی که بابت ملاحظۀ دیدگاه این حقیر وارسال پاسخ منظور نموده اید وسلامتی وافزون طول عمر و بهترین اتفاقات ممکن در زندگیتان را ازخداوندیگانه خواستارم؛باتشکر

    1. مهوش اسحاقی مهوش اسحاقی گفت:

     درود بر شما دوست گرامی
     و تشکر بابت لطف بی نهایت شما
     توجه داشته باشید که فرجام خواهی و اعاده دادرسی قانونا باید مطابق با مواد ۳۶۷ و ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی به عمل آید. موفق باشید.

پربازدیدترین موضوعات

سلامتی

سلامت جسمی و روحی با دانستن آخرین یافته‌ها و تحقیقات

آداب معاشرت

پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک

عادات موفقیت

عادات روزانه و راز موفقیت افراد موفق

هوش و خلاقیت

تکنیک‌ها و روش‌های بهبود قدرت مغز و افزایش هوش و خلاقیت

تغذیه

چه خوراکی‌های بخوریم و چه موقع بخوریم

تناسب اندام

تندرستی و داشتن بدنی زیبا با آخرین یافته‌های علمی

کاریزما

جذبه‌ای که با آن عشق، وفاداری و محبت دیگران را از آن خود می‌کنید

هوش هیجانی

مهارت ارتباط اجتماعی، شناخت و برداشت درست از رفتارها

مثبت اندیشی

بهترین‌ نکات و روش‌ها برای رسیدن به آرامش روحی و اندیشه مثبت

مد و زیبایی

نکات و روش‌هایی که ظاهر شما را تبدیل به آنچه می‌پسندید می‌کند

زبان بدن

دانش اینکه بدن چه می‌گوید و چگونه می‌توان زبان بدن را به خدمت گرفت

فن بیان

مهارت سخنرانی و تاثیر‌گذاری برای رساندن پیام‌تان