نحوه توقیف اموال؛ چه اموالی قابل توقیف هستند؟

نحوه توقیف اموال؛ چه اموالی قابل توقیف هستند؟
امتیاز مطلب: ٩١%
91

اولین چیزی که با شنیدن واژه‌ی توقیف اموال به ذهن متبادر می‫‌شود این است که شخصی به دیگری بدهکار بوده است و در نتیجه طلبکار اموال وی را توقیف می‌‫کند. توقیف مال عنوانی کلی است که کلیه‌ی اموال اعم از منقول و غیرمنقول را دربرمی‌گیرد و با توجه به ماهیت اموال حسب مورد نحوه‌ی توقیف آنان تفاوت می‫‌کند.

توقیف اموال معمولا زمانی موضوعیت پیدا می‫‌کند که اولا شخصی به دیگری بدهکار باشد، اما تفاوتی نمی‌کند که این دین ناشی از سند رسمی باشد یا سند عادی، نوع سند صرفاً در مکانیزم مطالبه و توقیف مؤثر خواهد بود؛ بدهی می‫‌تواند مثلا به واسطه‌ی قرض گرفتن پول یا بدهی مردی به همسرش بابت مهریه باشد و شخص بدهکار با میل و رغبت به پرداخت بدهی خود اقدام نمی‌کند یا اینکه اعمالی انجام می‫‌دهد که طلبکار در مورد رسیدن به طلب خویش دچار شک و تردید و نگرانی می‌شود و ثانیا شخص بدهکار اموالی داشته باشد و ثالثا شخص طلبکار بتواند این اموال را شناسایی کند (چه خودش چه از طریق دادگستری).

تعریف و فایده‌ی توقیف اموال به نوعی در هم ادغام شده است با این توضیح که شخص صاحب مال (بدهکار) به واسطه‌ی توقیف از دخل و تصرف در مال خود ممنوع می‫‌شود، توقیف عنوان عامی است که در بردارنده‌ی هر دو مفهوم توقیف قانونی و توقیف فیزیکی اموال خواهد شد به عبارتی در نوع اول، صرفاً مال از نظر قانونی و به موجب اسناد رسمی ممنوع از نقل و انتقال می‫‌شود در این فرض مدیون نمی‫‌تواند با فروش اموال خود از ایفای دیون و تعهدات خود شانه خالی کند در حالت دوم که نسبت به برخی از اموال موضوعیت خواهد داشت، طلبکار درخواست توقیف فیزیکی مال را نیز می‫‌نماید به عبارتی علاوه بر منع مدیون از نقل و انتقال مال، از تصرف در آن نیز منع می‌شود، توقیف فیزیکی اتومبیل و انتقال آن به پارکینک مصداق بارزی از این حالت است، به طور کلی در صورت توقیف، فرد مدیون نمی‫تواند مال خود را بفروشد یا اجاره دهد یا ببخشد و تعهدی نسبت به مال خود کند و در واقع توقیف اموال مانع از این می‫‌‌شود که شخص بدهکار اموالش را از مالکیت و تصرف خود خارج کند و خود را در حالت اعسار (بی پولی) قرار دهد. به این ترتیب توقیف اموال سبب می‫‌شود که خواسته‌ی شخص طلبکار که مطالبه‌ی مبلغی پول است در سایه‌ی امنیت قرار ‫گیرد. یعنی شخص بدهکار با توقیفِ مال معین مطمئن می‌‫شود که به حق خویش خواهد رسید. چرا که نهایتا شخص طلبکار با فروش اموال توقیف شده به مقصود خود می‫‌رسد. قانون‌گذار در دو مقطع کلی امکان توقیف اموال را پیش‌بینی کرده است؛ مقطع اول پیش از صدور حکم و در قالب دو تأسیسِ حقوقیِ تأمین خواسته و دستور موقت و مقطع دوم پس از صدور حکم مبنی بر محکومیت فرد و امتناع وی از اجرای حکم صادره که در این فرض محکوم‌له می‫‌تواند با شناسایی اموال از محکوم‌علیه و معرفی آن به دادگاه درصدد احقاق حقوق قانونی خود برآید.

راه‌حل‌های قانونی توقیف اموال چیست؟

در پاسخ باید بگوییم که کلا برای توقیف اموال شخص بدهکار دو مرجع وجود دارد: دادگستری که مرجع عام رسیدگی به تظلمات است و ادارات اجرای ثبت اسناد و املاک.

البته صلاحیت اداره‌ی اجرای ثبت اسناد و املاک محدود و منحصر به اسناد لازم‌الاجراست. سند لازم‌الاجرا سندی است که اجرای مفاد آن نیاز به مراجعه و اخذ حکم از محکمه ندارد. مثال بارز آن چک و سند نکاحیه که زوجه به استناد آن می‌تواند با مراجعه به اداره‌ی ثبت مهریه ما فی‌القباله را از زوجه مطالبه کند.

در هر دو مورد پس از انجام تشریفات مربوط (مثلا برای مطالبه‌ی چک باید ابتدا گواهی عدم پرداخت از بانک گرفت یا برای اجرای مهریه اگر سکه باشد باید به دفتر ثبت ازدواجی که عقد ازدواج در آنجا ثبت شده مراجعه کرد) اداره‌ی ثبت به بدهکار اخطار می‫کند که ظرف ۱۰ روز بدهی را بپردازد و اگر نپرداخت به طلبکار اخطار می‫کند ظرف سه روز اموالی از بدهکار معرفی کند که توقیف شود و متعاقبا بدهی از آن بازداشت شود. از میان اموال بدهکار باید توجه داشت، حقوق دریافتی وی نیز قابلیت توقیف خواهد داشت و در فرضی که بدهکار متأهل و دارای افراد واجب‌النفقه باشد به میزان یک چهارم و در غیراین‌صورت به میزان یک سوم از آن قابل توقیف است، باید اشاره کنیم که همه‌ی اموال بدهکار هم قابل توقیف نیست که در این خصوص در ادامه توضیح بیشتری خواهیم داد.

توقیف اموال از طریق دادگستری

توقیف اموال از طریق دادگستری

در مورد اسنادی که قابلیت مطالبه‌ی وجوه آن از طریق اجرای ثبت نیست مطابق عمومات می‫‌توان اقدام به طرح دعوا در دادگستری نمود اما باید توجه داشت در برخی موارد دادگاه صلاحیت رسیدگی به ادعای خواهان را ندارد و رسیدگی به ادعای مزبور مطابق قانون در صلاحیت مرجع دیگری قرار گرفته است در این مورد می‫‌توان به مراجع حل اختلاف و هیئت‫‌های موضوع قانون کار اشاره نمود که آرای صادره مراجع مزبور نیز توسط دادگستری به موقع به اجرا گذاشته می‌شود و نحوه‌ی توقیف اموال در اجرای آرای مزبور نیز از مقررات قانون اجرای احکام مدنی و سایر قوانین و مقررات مربوطه از جمله قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی تبعیت می‌کند؛ زمانی که شخص برای دادخواهی به دادگستری مراجعه می‌کند و با پرداخت هزینه‌ی دادرسی و طی تشریفات رسیدگی که البته هم هزینه‫‌بر و هم زمان‫بر است و با صدور رأی هرچند به نفع خواهان باشد زمانی طعم شیرین رأی به کام خواهان می‫‌رسد که رأی اجرا شود این‌گونه است که خواهان به مطلوب خویش می‫‌رسد.

باید به این نکته توجه کرد پس از صدور رأی به نفع خواهان، طبق مقررات وی باید اجرای رأی را مطالبه کند. یعنی صدور رأی به خودی خود به اجرای رأی منتهی نمی‫‌شود و حتما باید خواهان که اکنون محکوم‌له شده است اجرای رأی را درخواست کند. بعد از مطالبه‌ی محکوم‌له، اجراییه صادر می‫‌شود در این مرحله باید بگوییم ممکن است قبل از صدور رأی طبق قانون طلبکار، اموال بدهکار را از طریق تأمین خواسته توقیف کرده باشد از جمله موارد شایع تامین خواسته زمانی است که شخص طلبکار از بدهکار سند تجاری برات، سفته یا چک داشته باشد. با این توضیح که از ویژگی برات و سفته و چک آن است که شخص دارنده‌ی سند اگر مواعد قانونی را برای اعتراض به سند رعایت کرده باشد می‫‌تواند هم‌زمان با طرح دعوا یا حتی قبل از آن معادل مبلغ مندرج در سند تجاری از اموال خوانده توقیف کند (که البته مستلزم این است که اموالی را از شخص بدهکار از قبل شناسایی کند).

در واقع اگر از قبل، اموالی از بدهکار یا محکوم‌علیه توقیف شده باشد اجرای حکم با مشکلی روبه‌رو نیست ولی اگر قبلا اموالی توقیف نشده باشد، محکوم‌علیه باید طی مدت ده روز ار تاریخ ابلاغ اجراییه برای پرداخت محکوم‌به مالی معرفی کند و اگر این کار را نکرد این محکوم‌له است که می‌تواند برای توقیف، اموالی از محکوم‌علیه معرفی کند. در خصوص معرفی اموال هم طبق قانون، حقوق دریافتی شخص مانند آنچه ذکر شد قابل توقیف است و اگر اموال منقول مثلا در خانه‌ی شخص برای توقیف معرفی شود آنچه عرفا به مردان و زنان اختصاص دارد اموال آنها محسوب می‌شود و قابل توقیف است.

چه اموالی قابل توقیف هستند؟

تقریبا همه‌ی ما مفهوم مال و منقول و غیرمنقول بودن آن را می‫‌شناسیم و می‫‌دانیم که مال چیزی است که عرفا در بازار ارزش اقتصادی دارد و به دو گروه منقول (مثل خودرو) و غیرمنقول (مثل ملک) تقسیم می‫‌شود. ما در اینجا در مقام توضیح مال منقول و غیرمنقول نیستیم بلکه می‫‌خواهیم بگوییم برخی اموال چه منقول یا غیرمنقول قابل توقیف نیستند و این اموال در اصطلاح حقوقی مستثنیات دِین نامیده می‌شوند. این اموال عبارتند از:

 • منزل مسکونی که عرفا در شأن محکوم‌علیه در حالت اعسار او باشد.
 • اثاثیه‌ی مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
 • آذوقه‌ی موجود به قدر احتیاج محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می‌شود.
 • کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها.
 • وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفل‌شان لازم است.
 • تلفن مورد نیاز مدیون.
 • مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

تهیه شده در: chetor.com

برچسب‌ها:
بهاره حسنی وکیل پایه یک دادگستری و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه‌ها (19)

 1. profile-placeholder Ali گفت:

  سلام،مهریه خانمم۴۰۰ سکه هست که ۴۰تا ازطریق دادگاه گذاشته بود اجراو۳ماهی یک سکه میگیردالان دوباره ۳۰تا از طریق ثبت گذاشته اجرا
  ۱:تعداد ۴۰تا سکه را باید اول بگیرد بعد برای ۳۰تای بعدی اقدام کندیانه
  ۲:اگر دوباره سکه بزاره اجرا باید همون روند ۳ماهی یک بار را پرداخت کنم
  ۴:میتونه حقوقم را توقیف کنه

 2. profile-placeholder Ali گفت:

  سلام خانم دکتر مطالبتون عالی بود

 3. profile-placeholder ندا گفت:

  سلام، ممنون از مطالب مفیدتون، همسر من ناخواسته درگیر موضوعی شده که دو ساله اموالشون توقیف شده، ماشینشون منتقل به پارکینگ شده، حساب بانکی شون هم مسدود شده، خط موبایلشون هم امروز مسدود شده.. از طرفی روی سند آپارتمانمان خودمون شش سال پیش وام گرفتن که سند در رهن بانک هست و البته به خاطر مشکلات پیش اومده امکان باز پرداخت وام هم وجود نداشت .. سوال من این هست اگه مبلغ وام مربوط به سند آپارتمان رو برگردونند می تونند آپارتمان رو به نام من بزنند یا آپارتمان هم با وجود رهن بانک، توقیف هست؟

 4. profile-placeholder افسون هاشمی گفت:

  سلام . مرسی از مطالبتون.. من یه سوال داشتم .. در مورد توقیف اموال جهت نفقه..:ما خونه ای داشتیم که در مناقصه به نام برادر بزرگم شد.. بعد از مدتی حدودا یک و نیم سال پیش اون خونه رو به نام مادرم زد..الان برادرم و خانومش میخوان جدا بشن و زن داداشم حکم توقیف اموال برای برادرم گرفته… ایا در مورد این خونه چیزی به برادم میرسه یا چون به نام اون بوده مشکلی برامون پیش میاد؟؟

 5. profile-placeholder ehsan گفت:

  سلام وقت بخیر هزینه وکلات و هزینه توقیف امول جدا از هم هستند؟

 6. profile-placeholder مانی گفت:

  سلام منم دانشجوی ارشدجزا هستم مطالبتون جامع وکامل بود مرسی ازراهنماییاتون.

 7. profile-placeholder شعبان اسدی گفت:

  خانم دکترمتشکرم مطالب آموزنده وارزشمند

 8. profile-placeholder iman گفت:

  ممنون از مطالب مفیدتون

  1. بهاره حسنی بهاره حسنی گفت:

   ممنون از شما که وقت گذاشتید و مطالعه کردید.

  2. بهاره حسنی بهاره حسنی گفت:

   سلام. سپاس از لطف شما

 9. profile-placeholder عيسي گفت:

  خانم دكتر مرسي عالي بود انشا الله موفق باشيد.

  1. بهاره حسنی بهاره حسنی گفت:

   سلام سپاس از لطف شما

  2. بهاره حسنی بهاره حسنی گفت:

   سلام و سپاس از لطفتون

 10. profile-placeholder احمد گفت:

  تشکر، خیلی خوب بود، فقط طووووولانی بود، خلاصه باشه بهتره، هر روز مطالب جدید میاد، اگه طولانی باشه، آدم کم میاره !!

  1. بهاره حسنی بهاره حسنی گفت:

   ممنون از اینکه علی رغم طولانی بودن، مطلب را مطالعه فرمودید

   1. profile-placeholder سارینا گفت:

    سلام خانم دکتر . بنده تو مراحل اجرای مهریه هستم و داخل صورت قباله من و حتی بصورت تعهد مجزا از صورت قباله اصلی پدر شوهرم اون زمین رو بعنوان صداق قرار دادن یه زمین با متراژ بالا که بدون سند هست من چطور میتونم اون زمین رو بابت مهریه توقیف کنم . ممنون از پاسخ سریع

    1. بهاره حسنی بهاره حسنی گفت:

     سلام و عرض ادب
     بابت زمین شما باید دادخواست الزام به ایفای تعهد بدید
     و بابت سند دار نبودن زمین باید استشهادیه تنظیم کنیم به این معنی که عده ای گواهی بدهند و تصدیق کنند به نحو مکتوب که زمین برای فلان شخص هست

 11. profile-placeholder الفت نوری پور دانشجوی رشته روابط عمومی گفت:

  با سلام ممنون از اینکه بطور کامل و صحیح مطالب را ثبت نموده اید
  چنانچه برای شما مقدور می باشد بعضی لغات عربی و معنی فارسی آن لازم است در صورت امکان در پایان مطلب معنی نمائید. با تشکر

  1. بهاره حسنی بهاره حسنی گفت:

   سلام و ممنون از اینکه وقت گذاشتید و بادقت متن را مطالعه فرمودید.
   بنده سعی کردم تا جایی که امکان داره متن را ساده و عاری از الفاظ فنی حقوقی بنویسم چند واژه رو خدمتتون توضیح میدم اگر بازهم واژه یا مطلبی بود در خدمتتون هستم.
   محکوم له: کسی که رای دادگاه به نفع وی صادر می شود. و محکوم علیه کسی است که رای دادگاه به ضرر وی صادر می شود.
   عسروحرج: تنگدستی

پربازدیدترین موضوعات

سلامتی

سلامت جسمی و روحی با دانستن آخرین یافته‌ها و تحقیقات

آداب معاشرت

پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک

عادات موفقیت

عادات روزانه و راز موفقیت افراد موفق

هوش و خلاقیت

تکنیک‌ها و روش‌های بهبود قدرت مغز و افزایش هوش و خلاقیت

تغذیه

چه خوراکی‌های بخوریم و چه موقع بخوریم

تناسب اندام

تندرستی و داشتن بدنی زیبا با آخرین یافته‌های علمی

کاریزما

جذبه‌ای که با آن عشق، وفاداری و محبت دیگران را از آن خود می‌کنید

هوش هیجانی

مهارت ارتباط اجتماعی، شناخت و برداشت درست از رفتارها

مثبت اندیشی

بهترین‌ نکات و روش‌ها برای رسیدن به آرامش روحی و اندیشه مثبت

مد و زیبایی

نکات و روش‌هایی که ظاهر شما را تبدیل به آنچه می‌پسندید می‌کند

زبان بدن

دانش اینکه بدن چه می‌گوید و چگونه می‌توان زبان بدن را به خدمت گرفت

فن بیان

مهارت سخنرانی و تاثیر‌گذاری برای رساندن پیام‌تان