نرجس صنایع پرکار

نرجس صنایع پرکار

نرجس صنایع پرکار
کارشناس ارشد حقوق خصوصی

آخرین نوشته‌های نرجس صنایع پرکار

legal-procedure
مسائل حقوقی

اعاده دادرسی چیست و در چه شرایطی امکان‌پذیر است؟

اعاده دادرسی چیست و چه کاربردی دارد؟ یکی از راهکارهای فوق‌العاده‌ی شکایت از احکام، اعاده دادرسی است. اعاده دادرسی در واقع موجب می‌شود حکمی که قطعیت یافته، به درخواست محکوم‌علیه نزد مرجعی که حکم را صادر نموده از سر گرفته […]
petition
مسائل حقوقی

نحوه تنظيم دادخواست چگونه است؟

دادخواست به معنای دادخواهی کردن،عدالت طلبیدن،تظلم و… است و شروع رسیدگی به آن در دادگاه مستلزم عدالت طلبیدن و تقدیم دادخواست به دادگاه است. شخصی که شروع به دادخواهی می‌کند (خواهان یا مدعی) طرف مقابل خود را به محکمه می‌خواند […]